Follow

Galeb v Rijeki. Moj stric je na njem služil vojsko, zdaj zarjavel in zavržen. Škoda da kaj ne naredijo s tem spomenikom...

@0ssA a ga niso kupili Kitajci? Tako kot Titovo rojstno hiso in se kaj 😉

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!