Follow

4.april Krimigracija v SI - Ambasada Rog ob 18:00: povzetek procesa kriminalizacije migracij v Sloveniji. kako je država vzpostavljala sistem represije nad migrantsko populacijo in kakšne so družbene posledice takšnega sistema.
Vabljeni na predstavitev in pogovor!

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!