Follow

DANES: Razprava: Avtonomistična vizija upravljanja AT Rog - debata o praksah avtonomističnega upravljanja. Govorili bomo o podobnih primerih v tujini, o njihovi aplikativnosti na AT Rog, ter o možnih kombinacijah različnih oblik skupnostnega upravljanja. Vableni v dvorano Živka Skvotca ob 20ih.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!