Follow

Majski obračun: 4 dogodki, od tega 2 sijajni delavnici in 2 intenzivna pogovora pa še sestanki, sodelovanje z drugimi inciativami, druženja ...

V branje predlagamo poročilo @22nds o predstavitvi LFU delavnic v letih 2010-2018 na v Berlinu.
22nds.com/event-causeascene-co

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!