Follow

Po poletnem lezbičnem kinomaratonu o zgodbi dejanskih zgodovinskih osebnosti Anne Lister & Ann Walker (18. stol, VB) sledi še kritična debata in piknik! :heart_pride: 😉

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!