LFU is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
LFU @LFU
Follow

Pozdravljene_i, Mastodonke_i!

Twitter nas je vsaj dvakrat cenzuriral, ko smo v postu omenile , zato smo zdaj tu pa tudi za to, da raziščemo odprtokodne programe in varn(ejš)e skupnosti na spletu.