Follow

@luka Gargron je spremenil algoritem za prikazovanje instanc na JoinMastodon.org. Najbrž bi bilo dobro, če bi bila tudi ta instanca na seznamu. Za več informacij poglej ta toot (trob? Ampak to zveni tako čudno ...)
mastodon.social/@Gargron/10208

@Mayana hvala za opozorilo! sem jim/mu poslal email da nas vključi v nov sistem.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!