Follow

Rusko podjetje Tatprof bo ženskam povišalo plače, če bodo nosile krila ali obleke. Kakšna odlična ideja!
Kaj? Imate pomisleke, da je to seksistično? Brez skrbi! Podjetje trdi, da to ni seksistična pobuda, torej je vse v redu. :P
rtvslo.si/svet/rusko-podjetje-

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!