Follow

Najverjetneje nihče ne bo bral tako daleč nazaj, ampak za vsak primer: Vsi moji tuti, razen tistih, ki jih namenoma obdržim, so avtomatsko izbrisani po 6 mesecih. Za to uporabljam Forget, o katerem lahko več izveste tukaj:
forget.codl.fr/about/

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!