Follow

Me veseli, da je zdaj novica o tem tudi v slovenščini. Če ste lastnik spletne strani, prosim, ne uporabljajte ReCAPTCHA. Grozna je za zasebnost, kot večina Googlovih produktov; poleg tega pa gre itak večini od nas na živce. Obstaja veliko uporabnikom bolj prijaznih alternativ.
monitor.si/novica/googlov-reca

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!