Follow

Odlično *napisana* novica is SloTech-a! S povdarkom na napisana, ker odlična zagotovo ni. Precej zaskrbljujoča. Tako kot vse ostale novice v serijah Transparentna Slovenija, "Dobre" prakse informacijskega pooblaščenca, ipd., ki jim kar ni konca.
slo-tech.com/novice/t747585

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!