Follow

Priznam, da me je današnji članek o zasebnih ponudnikih e-pošte iz RTV Slo presenetil. O temah povezanih z zasebnostjo le redko berem drugje, kot na spletnih straneh namenjenih za to. Upam, da ga bo prebralo, in seveda upoštevalo, čim več ljudi.
Zanimivo je, da Tutanote ne priporočajo. Jaz bi jo ne le vključila med top 10, ampak postavila na #1.
rtvslo.si/znanost-in-tehnologi

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!