Follow

Malo pozno, ampak bolje, kot nikoli. Vsem tootsijevcem želim veselo noč čarovnic, Halloween, Samhain, Día de Muertos, ... ali pa samo en zelo dober dan; kar pač najraje (ne) praznujete.
Če vas zanima, zakaj se ta praznik pri nas imenuje noč čarovnic, so v Mladini napisali kratek, a zanimiv članek o tem:
mladina.si/193920/zakaj-se-je-
Če pa se danes s svečami odpravljate na grob, vam bo pa mogoče zanimivo tole:
marketingmagazin.si/novice/mma?

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!