Follow

Že precej dolgo se ni rolal tehno-klistir banner na rš.si :) Skratka jutri, v ponedeljek ob 23 na 89,3MHz govoriva s Parminderjem Jeet Singhom iz Just Net koalicije o digitalnem kolinializmu in lokalizaciji podatkov.

radiostudent.si/dru%C5%BEba/te

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!