Follow

pozdrav!

tweets on this acc are mostly in slovene. if you want to follow my english acc you can do that here:
@skogtjern

@kostja @skogtjern Hej!
Me veseli, da si se nam pridružil! Ta server je sicer nekoliko bolj tih, ampak je še vseeno poln samih kul ljudi. Glede na to, da imaš že drug Mastodon račun, si najbrž že vse pogruntal; ampak če pa rabiš s čim pomoč, ti kar vprašaj. :)

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!