Follow

Nasla domnevno edino kavo, ki je se preostala v rokah domacih prazarn :blobcoffee: 😂 (Barcaffe > Atlantic Grupa, Loka in Santana - Franch...).

@kupca Jaz kopujem po 1kg pakiranje v Hofferju za 5 evrskih, vsake tolk cajta pa kupim ta drago za 9e.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!