Mesto: Ljubljana

Povprečna letna temperatura v 20. stoletju: 10.10

Povprečna letna temperatura v 21. stoletju: 11.32

Sprememba povprečne letne temperature med stoletjema: 1.22

podcrto.si/analiza-temperatur-

@luka uou, ne vem kje bo meja. Sem pred kratkim bral članek na Guardianu, da so nekatere države konkretno znižale co2 odtis, ker so na hitro zaprle termoelektrarne. Ampak če bomo hoteli omejiti segrevanje, bomo tudi sami morali kaj narediti...omejit potovanja z letali, omejit enkratne plastične izdelke, uporabljat javne prevoze, etc. Navade bo treba spremenit... 🤔

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!