je

Tusky in večina mastodon klientov (še) ne podpira t.i. 'poll'-ov.

@luka res je. Je pa Tusky trenutno na 82,7% prevedenega v slovenščino 🤓

Follow

@luka hmm, anketa? Nisem še prišel do tega prevoda 😊

@luka zdj sem pri tem prevajanju :blobcoffee:
Glasovanje mi je ljubše. Kaj praviš?

@lapor ja, še najbolj točno. ampak

create poll = ustvari glasovanje? hmmm... glasovnica?

@luka Sem malo poenostavil. Dejanje je glasovanje, samostalnik pa anketa. Bo lažje, da ne bomo imeli čudnih skovank.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!