Follow

Če do koga ni prišel link, lahko tukaj poklikate in podpišete peticijo. Hvala

Večina pričakuje ukrepe
podnebnakriza.si/

@lapor Hvala za link! Podpisano, in bom delila še naprej.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!