Follow

o samoniklem gostovanju radiostudent.si/dru%C5%BEba/te - librehosting.
Govorimo s @Framasoft in @aleks in pripravljava teren za sestavo kolektiva, ki bi tudi v Ljubljani postavil libre hosting instanco.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!