Follow

se opravičujem tistim ki mi sledite (in ostali ki gledate nafilan lokalni tajmlajn) sem vam napolnil home tajmlajne, nadaljni odgovori bodo bolj striktno pod CW-jem in followers only.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!