Follow

Velik a neviden del umetnikovega vsakdana (še posebej če svobodiš na področju intermedijskih in/ali glasbenih): vračanje in pospravljanje opreme: zvočniki, projektorji, mešalne mize,... Ko je premiera mimo, se zdaleč ni konec dela.

Da ne omenjam zdaj se dokumentacije in plačil računov. Na koncu pride še poročilo financerjem.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!