Follow

Dolgo nazaj, ko sem bil 16, sem preživel strašno enih ur (preveč) v baru Elipsa pred gimnazijo Poljane.

To je bilo pred 25 leti.

Bar se zdaj imenuje Cona13. Place to be.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!