dobro jutro!
deseti deseti ob desetih.

danes res zaključimo s pripravo ružinega albuma za tisk. pošljem medijsko najavo za slo medije.

@luka hehe 😂
sem mislil, da si delal grafiko in jo pripravljal na tisk 😀

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!