Follow

> Start je bio jugoslavenski magazin za muškarce koji je 1970-ih i 1980-ih u Zagrebu izdavalo novinsko poduzeće Vjesnik. Bio je napravljen po uzoru na Playboy, Lui i slične tada popularne svjetske časopise za muškarce te je uz naslovnu stranu imao i duplericu erotskog sadržaja. <

@luka I remember finding a stack of these in the attic when I was little :x

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!