Follow

M: "A veš k so zdej vse te njive okol Ljubljane zalite z vodo?

"Ja, kt taka mala jezerca so... "

M: "Ja, no, naša domača psica bi se s takim užitkom *zašprudlala* v eno izmed njih, da bi blo veselo!"

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!