@lapor ja super. Dovolj folka, sicer mal trda lublanska publika ampak vseen kr žur. Manjkal je morda kakšen ogrevalni bend. Celo mal so album pokupili, kar je še kr nadpovprečno.

Nove download kartice so tudi še kar zažgale.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!