Follow

Na RŠ-u so naredili tolpo bumov (recenzijo) albuma De Sica od Shekuze, ampak sem blazno nezadovoljen, ker se mi zdi, da je kvaliteta recenzije blazno nizka. In to se sedaj kar malo ponavlja na radiu.

radiostudent.si/glasba/tolpa-b

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!