Follow

Umetnost presega obrt,
čeprav iz nje raste.
Obrtna spretnost je tisto,
kar navdih spremeni v stvaritev.

-- Donald M. Murray

(obisk Ljubljanskega konzorcija - Mladinske knjige tam - vedno rezultira v praznjenju denarnice!)

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!