Follow

tko so mi všeč webzini/blogi, ki ob prispevku/članku prikažejo le uro članka, ne pa datuma.

nagrado pa dobijo tisti blogi, ki prikažejo datum brez letnice.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!