Follow

@len @lapor i3wm vprašanje: kaj uporabljata za powermanagement, da vama laptop ob 5% (recimo) gre v suspend ne pa v shutdown?

@luka @len osebno se trudim, ga gre na polnjenje, ko pride pod 25%. Redko se mi zgodi da pride pod 10%. Tako da nisem nič glede tega gledal...

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!