Follow

Pravi kapital, ki ga mora dediščina ljudske glasbe z vsako novo generacijo generirati zato, da ostane živa, se namreč skriva v vsakokratnem razgaljanju njene radikalnosti, subverzivnosti, ideološki nepokorščini ter odkrivanju in motrenju univerzalnih družbenih, političnih, spolnih, (ne)moralnih in drugih resnic, ki resonirajo z našim tukaj in zdaj in ki ga vedno znova premislijo. 

--Katarina Juvančič, Lahko noč in hvala za vse ribe
sigic.si/lahko-noc-in-hvala-za

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!