Follow

jutri v ponedeljek 7.10. ob 21h bomo gostili dva zanimiva glasbenika na našem koncertnem ciklu Rentgen (tokrat prvič nevezano na Kamizdat izdaje):
- Lasse Passage (NO)
- Tovariš Strmoglavljen (SI)

@ Pr Anđi, AT Rog

(streama tokrat ne bo!)

emanat.si/kamizdat-rentgen--la

facebook.com/events/5452066095

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!