Follow

Včerajšnji AV performans "Jitakami v.2018" v osmozi je bil prav lepo obiskan in tudi uspešno speljan.

(Hvala Leonu za perfect gibalni material, MajiD za gibalni score, MajiS za tak carski tekst, Blažu da ga je prebral (posnetek), Urški za profi luč, Luki @fileneed in ekipi za prostor in umestitev v program, LukiB za dodatno ozvočenje, predvsem pa gledalcem za koncentracijo ...)

@luka @fileneed če lahko, prosim javljaj prej. Bi se prikazal tam tudi jaz.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!