Luka (toot.si) is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Luka (toot.si) @luka
Follow

"Sistem, v katerem živimo, je nadvse primitiven, predpostavlja človeka, ki je neumen in potrebuje Očeta, in potem se hitro pojavi kakšen Janez v taki ali drugačni obliki, ki zapolni to funkcijo." – Simona Semenič