Drago mi je da u današnje suvremeno doba postoji neka Tara u nekom vrtiću čije ime ostala djeca skandiraju već drugi dan. Ta Tara zvuči više kul nego što sam ja ikada bila.

Follow

Odrasla Tara uživa u tome da može ali i ne mora izabrati popiti pivo u prijepodnevnim satima. Potatoes potatoes.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!