Follow

U dogovoru sam sa sobom oko toga koliko da čistim svoj životni prostor. Nekoć mi je bio gušt prati suđe, a sada mi je često smor. Ako se prašina spusti sat vremena nakon što su obrisane police, koliko često da ih brišem.

Nevidljivi posao, iako, ako sam sama, nema za koga biti nevidljiv, a ja ga itekako vidim.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!