Follow

Moj unutarnji fotografski osjećaj je i dalje zarobljen u tome da išta iznad 800 ISO je neiskoristivo i da su sve noćne fotografije mutne zbog sporog shuttera. Međutim, glava mi zna da se digitalna fotografska tehnologija promijenila od 2012... i 2005.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!