Follow

Jutri na tudi celotna kolekcija založbe in distribucije. Od 18h naprej pred Menzo na .

Hvala za boostanje. Pridete/š morda mimo, da v živo izmenjamo kakšno knjižico ali priporočilo za branje? ;)

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!